พบ 50 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเหยี่ยว
ชื่อผู้แต่งสุธี ศุภรัฐวิกร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ วนา 2546.
เลขเรียก598.8 ส57ห
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบัญชีชั้นกลาง 2
ชื่อผู้แต่งนุชจรี พิเชฐกุล
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547
เลขเรียกHF5655.T35 น724ก
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพิชิตข้อสอบ ERROR
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์
สำนักพิมพ์พีเอสเพรส; กรุงเทพฯ 2549
เลขเรียกPE1128 น845พ
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเมืองกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งยศวดี บุณยเกียรติ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2546
เลขเรียกHT241 ย157ม
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องหลักทฤษฎีพร้อมไวยากรณ์
ชื่อผู้แต่งวิรัช แสงจันทร์
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ สกายบุ๊กส์ 2547
เลขเรียกPE1112 ว689ค
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องของดีกรุงเทพ / อัศวิน อภัยวงศ์.
ชื่อผู้แต่งอัศวิน อภัยวงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว , 2543.
เลขเรียกDS589 .B2 อ579ข2543
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคำแนะนำการกรอกแบบภาษีอากร.
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพรส, 2545
เลขเรียกHJ2950.55 ส483ค
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายการควบคุมอาคาร ล.1
ชื่อผู้แต่งพัทธ อาจองค์
สำนักพิมพ์กรุงเทพ : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพฯ, 2538
เลขเรียกKPT702 944ร
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องหลักเคมี 2 / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530
เลขเรียกQD47 ช432ห 2530
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย2 / สมพงษ์ ใจดี.
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ ใจดี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกQC21.2 ส263ฟ 2543
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตุลาการสอนลูก
ชื่อผู้แต่งสุธาสินี สิงหวิริยะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ:ปราชญ์สำนักพิมพ์,2551.
เลขเรียก158.1 ส784ต
สาขาห้องสมุดห้องสมุดเพาะช่าง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง6 ปี ในวุฒิสภา ในความทรงจำ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้ง 2549.
เลขเรียกJQ1747 ค362จ
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง6 ปี ในวุฒิสภา ในความทรงจำ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้ง 2549.
เลขเรียกJQ1747 ค362จ
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบัญชีต้นทุน 1 / วรรณวิภา ทัพวงศ์.
ชื่อผู้แต่งวรรณวิภา ทัพวงค์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2544.
เลขเรียกHF 5686 .C8 ว4ก7
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดสำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องฟุด ฟิด ฟอ ไฟ แสงชัย สุนทรวัฒน์
ชื่อผู้แต่งแสงชัย สุนทรวัฒน์
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ:, 2533
เลขเรียกPE1095 ส922ฟ
สาขาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา