Search again

Found: 27  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ อำนาจ เจริญศิลป์.
Author
อำนาจ เจริญศิลป์.
Published
กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2543.
Call Number
QH541 อ636ก 2543
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่/ เจ. เดวิล เวียเล.
Author
เวียเล, เจ เดวิด.
Published
กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546.
Call Number
HF5415.153 ว874ก 2546
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การบริหารงานก่อสร้าง = Construction Management / รณรงค์ กระจ่างยศ.
Author
รณรงค์ กระจ่างยศ.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2542.
Call Number
TH145 ร342ก 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

image
การบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ศตวรรษที่ 21/ ดนัย เทียนพุฒ.
Author
ดนัย เทียนพุฒ.
Published
กรุงเทพฯ: นาโกต้า, 2545.
Call Number
HF5549.A3 ด364ก 2545
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การพัฒนามูลค่าทุนมนุษย์/ ดนัย เทียนพุฒ.
Author
ดนัย เทียนพุฒ.
Published
กรุงเทพฯ: HUMAN CAPITAL, 2547.
Call Number
HD5713 ด364ก 2547
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ / ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ.
Author
ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ.
Published
กรุงเทพ:ฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
Call Number
HD69.P75 ป465ก 2545
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
คุณภาพคือการปรับปรุง/ วิฑูรย์ สิมะโชคดี.
Author
วิฑูรย์ สิมะโชคดี.
Published
กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทยญี่ปุ่น), 2543.
Call Number
TS156.A2 ว737ค 2543
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
คู่มือการสร้างและการใช้เกมประกอบการอบรม/ วารินทร์ อักษรนำ.
Author
วารินทร์ อักษรนำ.
Published
กรุงเทพฯ: บุ๊คแบงก์, 2542.
Call Number
HF5549.5.T7 ว647ค 2542
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
คู่มือส่งเสริม TQM / ฮิโตมิ คูเมะ ;สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และคณะ.
Author
คูเมะ, ฮิโตชิ.
Published
กรุงเทพฯ : ส.ส.ท., 2543.
Call Number
HD62.15 ค786ค 2543
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
จับจ้องที่จุดหมายมิใช่ที่อุปสรรค/ ธวัชชัย พืชผล.
Author
ธวัชชัย พืชผล.
Published
กรุงเทพฯ: สารสารมาร์เก็ตติ้ง, 2544.
Call Number
BF81 ธ562จ 2544
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค/ นราทิพย์ ชุติวงศ์.
Author
นราทิพย์ ชุติวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
Call Number
HB172 น463ท 2544
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
ทำพรีเซนเทชั่นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ/ โครเกอร์ ลิน.
Author
โครเกอร์ ลิน.
Published
กรุงเทพฯ: เอ อาร์ บิชิ เนส เพรส, 2541.
Call Number
HF5718.22 ค948ท 2541
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
ผู้จัดการฝึกอบรมมืออาชีพ/ พิชัย สีพิพัฒน์ไพบูลย์.
Author
พิชัย สีพิพัฒน์ไพบูลย์.
Published
กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2543.
Call Number
HF5549.5.T7 พ726ผ 2543
Location
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
พื้นฐานรัฐศาสตร์/ สนธิ เตชานันท์.
Author
สนธิ เตชานันท์.
Published
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
Call Number
JA81 ส337พ 2548
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา
ห้องสมุดเพาะช่าง

image
ภาวะผู้นำ = Leadership / วิเชียร วิทยอุดม.
Author
วิเชียร วิทยอุดม.
Published
นนทบุรี : วิทยอุดมสาส์น, 2558.
Call Number
HD57.7 ว782ภ 2558
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles