Search again

Found: 44  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ANCHOR CU - TEP with MP3 CD / สุทิน พูลสวัสดิ์.
Author
สุทิน พูลสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2560.
Call Number
PE1114 ส7 2560
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
English @work คู่มือมนุษย์ออฟฟิศ speak english แบบมือโปร / Park Myung - Soo และ Lee Jin - kyu เขียน ; ลัดดาวัลย์ สัตตธรรมกุล แปล.
Author
ปาร์ค, มยอง ซู.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
Call Number
PE1131 ป6 2560
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Mind map English พูดอังกฤษจากจินตภาพ / ฐนิสา ชุมพล, บรรณาธิการ.
Published
พูดอังกฤษจากจินตภาพ.
Call Number
E1131 ม456พ 2560
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

image
Speed up! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 การฟัง / ผู้เขียน ซาโตโกะ อาริตะ...[และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560.
Call Number
PL537.5 ส3 2560
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
Speed up! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 คำศัพท์ / ผู้เขียน โทโมโกะ โมริโมโตะ...[และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560.
Call Number
PL537.5 ส3 2560
Location
ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

image
การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วยโปรแกรม MS Excel / ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ.
Author
ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ.
Published
นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
Call Number
HF5548.4.M52 ล656ก 2560
Location
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศาลายา

image
การผลิต Hi-lo platform สำหรับถ่ายวีดิโอ / ปริญญานิพนธ์ ของ นายทรงประทาน แท่นแก้ว และ นายจิราธิวัฒน์ คำเภา.
Author
ทรงประทาน แท่นแก้ว.
Published
ประจวบคีรีขันธ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 2560.
Call Number
ปพ. TR858 ท423ก 2560
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล

image
การผลิตภาพยนต์โฆษณารณรงค์การลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำหรับสถานีตำรวจภูธรบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา / ปริญญานิพนธ์ ของ ภูเบศวร์ ภู่ห้อย และ อำนาจ เกตุมะยูร.
Author
ภูเบศวร์ ภู่ห้อย.
Published
ประจวบคีรีขันธ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 2560.
Call Number
ปพ. PN1995 ภ783ก 2560
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล

image
การผลิตวีดิทัศน์การสอน เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องวีดิโอ / ปริญญานิพนธ์ของ วริทธิ์ธร พัสวีวรโชติ และ โสภิดา เกตแก้ว.
Author
วริทธิ์ พัสวีวรโชติ.
Published
ประจวบคีรีขันธ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 2560.
Call Number
ปพ. TR146 ว473ก 2561
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล

image
การผลิตวีดิทัศน์การสอนเต้นบีบอย (B-boy) เบื้องต้นเพื่อโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน / ปริญญานิพนธ์ ของ นายอภิสิทธิ์ คณโฑทอง และ นายศักดิ์สิทธิ์ ตลาดขวัญ.
Author
อภิสิทธิ์ คณโฑทอง.
Published
ประจวบคีรีขันธ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 2560.
Call Number
ปพ. TR 590 อ475ก 2560
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล

image
การผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โรงแรมชเล มนตา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ปริญญานิพนธ์ ของ นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ์.
Author
ประพันธ์ ศรีสุวรรณ์.
Published
ประจวบคีรีขันธ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล , 2560.
Call Number
ปพ. TR899 ป464ก 2560
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล

image
การผลิตวีดิทัศน์สารคดีเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ "หนังตะลุง" กรณีศึกษา : จังหวัดพัทลุง / ปริญญานิพนธ์ของ นางสาวกนกวรรณ ไชยแก้วรอด และ นายวัชรายุทธ คงทอง.
Author
กนกวรรณ ไชยแก้วรอด.
Published
ประจวบคีรีขันธ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 2560.
Call Number
ปพ. TR899 ก325ก 2560
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล

image
การผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์โรคมือเท้าปาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ปริญญานิพนธ์ของ วรรณวิมล อารีอุดมโชติ และ วิชาดา กลับละออง.
Author
วรรณวิมล อารีอุดมโชติ.
Published
ประจวบคีรีขันธ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 2560.
Call Number
ปพ. PN1991.77 ว443ก 2560
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล

image
การผลิตสารคดีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกของสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ปริญญานิพนธ์ ของ นางสาวปิยะวรรณ กลีบจันทร์ และ นางสาวปิยธิดา ยางทอง.
Author
ปิยะวรรณ กลีบจันทร์.
Published
ประจวบคีรีขันธ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, 2560.
Call Number
ปพ. PN1992.7 ป746ก 2560
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล

image
การผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง กระบวนการผลิตมะพร้าวอินทรีย์มาตรฐานส่งออก กลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์บางสะพาน / สิทธิพงษ์ พิมสอ และ นพดล อินรินทร์.
Author
สิทธิพงษ์ พิมสอ.
Published
ประจวบคีรีขันธ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล , 2560.
Call Number
ปพ. SB401 ส733ก 2560
Location
ห้องสมุดวิทยาเขตวังไกลกังวล

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles