สำนักวิทยบริการจะอนุญาตให้สมาชิกยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ตามประเภทของสมาชิกดังนี้

ประเภทสมาชิก

ชนิดของทรัพยากร

จำนวน

ระยะเวลา

ค่าปรับ

อาจารย์

หนังสือทั่วไป

๑๐

๑ เดือน

๕ บาท / เล่ม / รายการ/ วัน

นิตยสาร วารสารล่วงเวลา

๗ วัน

โสตทัศนวัสดุ

๗ วัน

บุคลากรชอง

หนังสือทั่วไป

๑๔ วัน

๕ บาท / เล่ม / รายการ/ วัน

มหาวิทยาลัย

นิตยสาร วารสารล่วงเวลา

๗ วัน

 

โสตทัศนวัสดุ

๗ วัน

นักศึกษา ป.ตรี

หนังสือทั่วไป

๗ วัน

๕ บาท / เล่ม / รายการ/ วัน

นิตยสาร วารสารล่วงเวลา

๓ วัน

โสตทัศนวัสดุ

๓ วัน

นักศึกษาสูงกว่า

หนังสือทั่วไป

๑๔ วัน

๕ บาท / เล่ม / รายการ/ วัน

ป.ตรี

นิตยสาร วารสารล่วงเวลา

๗ วัน

 

โสตทัศนวัสดุ

๗ วัน